Archiv autora: sona

Sorting

Sorting allows children to understand the world around us. Using the Montessori sorting tray, the child learns to organise and sort objects. Sorting also improves tactile and visual perception, coordination, fine motor skills and concentration.

It is also an excellent opportunity to introduce new vocabulary. This task also begins to build a foundation for developing math skills. By sorting, the child begins to develop number skills along with grouping similar objects.

Through this simple exercise, the child begins to apply logical thinking to objects. By using the principles of Montessori work, where all the child’s senses are used in one activity, the child begins to organise the world around him and even his own thoughts. 

Třídící tác

Třídění je způsob, který dětem umožňuje pochopit svět kolem nás. Pomocí  Montessori třídicího podnosu se dítě učí uspořádávat a třídit předměty. Třídění také zlepšuje hmatové a zrakové vnímání, koordinaci, jemnou motoriku a soustředění.

Je to také vynikající příležitost k zavedení nové slovní zásoby. Tento úkol také začíná budovat základy pro rozvoj matematických dovedností. Tříděním si dítě začíná rozvíjet početní dovednosti spolu se seskupováním podobných předmětů.

Tímto jednoduchým cvičením začíná dítě uplatňovat logické myšlení na předměty. Využitím principů práce Montessori, kdy se při jedné činnosti využívají všechny smysly dítěte, si dítě začíná organizovat svět kolem sebe a dokonce i vlastní myšlenky.

Plaiting

Montessori plaiting is an activity of everyday life and a wonderful example of how many skills can be taught and developed with one exercise. Plaiting engages the tactile and visual senses and improves fine motor skills. It helps to strengthen the child’s fingers to prepare for writing and promotes overall dexterity. By physically sorting the multi-colored strings and manipulating the tangible objects, the child is engaged on a physical level, so this Montessori activity promotes hand-eye coordination and brain development. It’s a simple yet ingenious Montessori tool. 

The Genius of Montessori, Episode 3, Plaiting.

Splétání

Jak v Montessori zaplétáme? 

Montessori zaplétání je činnost každodenního života a úžasný příklad toho, jak lze na jedné pomůcce naučit a rozvíjet mnoho dovedností. Pletení zapojuje hmatové a zrakové smysly a zlepšuje jemnou motoriku. Pomáhá posilovat prsty dítěte pro přípravu na psaní a celkově podporuje zručnost. Fyzickým tříděním různobarevných provázků a manipulací s hmatatelnými předměty se dítě zapojuje na fyzické úrovni, a tak tohle Montessori cvičení podporuje koordinaci ruka-oko a rozvoj mozku. Je to jednoduchá, a přitom geniální Montessori pomůcka. 

Geniální Montessori pomůcky, epizoda 3, zaplétání.

Třístupňová lekce

Co je třístupňová lekce v Montessori?

Montessori přístup ke vzdělávání je zaměřen na dítě a umožňuje mu učit se prostřednictvím vlastní zkušenosti a rozvíjet se vlastním tempem. Tento étos, který se výrazně liší od tradičního vzdělávání, uplatňujeme v my v Montessori školách Andílek a nazývá se třístupňová lekce. 

Třístupňová lekce v Montessori popisuje tři fáze učení navržené tak, aby podporovaly aktivní, organické učení a aby si děti mohly osvojit jazyk a pojmy prostřednictvím praktického objevování a zkoumání. Na rozdíl od tradiční výuky není stanoven časový rámec, kdy jednotlivé periody začínají nebo končí.

Montessori třístupňová lekce je záměrně pomalu probíhající proces, který umožňuje dítěti zažít koncept, materiál nebo slovní zásobu a přejít k dalšímu kroku používání jazyka nebo principu, když je připraveno. Na konci třetího lekce bude dítě jisté a bezpečné při používání nové dovednosti, kterou si osvojilo.

Podívejme se podrobněji na každé ze tří stupňů, abychom pochopili, jak každý stupeň navazuje na předchozí, jak se děti učí, vstřebávají a upevňují informace. 

Geniální Montessori pomůcky, epizoda 2, třístupňová lekce.

Three period lesson

What is a three period lesson in Montessori?

The Montessori approach to education is child-centred and allows the child to learn through their own experience and develop at their own pace. This ethos, which differs significantly from traditional education, is applied by us at Andílek Montessori Schools and is called the three period lesson. 

The Montessori Three Period Lesson describes three stages of learning designed to promote active, organic learning and to allow children to acquire language and concepts through hands-on discovery and exploration. Unlike traditional teaching, there is no set time frame for when each period begins or ends.

A Montessori three period lesson is an intentionally slow process that allows a child to experience a concept, material, or vocabulary and move on to the next step of using the language or principle when ready. By the end of the third lesson, the child will be confident and secure in using the new skill he or she has mastered.

Let’s look at each of the three stages in more detail to understand how each stage builds on the previous one as children learn, absorb and consolidate information. 

The Genius of Montessori, Episode 2, The Three Period Lesson.

The Genius Montessori Materials

Have you ever wondered why there are so many things on the shelves in a Montessori classroom? Did it pique your interest when your daughter or son came home and told you about how they solved a big number problem with division using the material called big division? And what are those brown stairs for? 

Dr. Maria Montessori created comprehensive Montessori didactic materials for the children in her schools. She described her first classrooms as laboratories whose expert design reflected first and foremost the educational and developmental needs of children and their healthy development. 

This is the key to the timeless success of Montessori materials. Their genius lies in the intention and thought that went into the production of each piece, as well as the attention to detail; it also lies in the control of error that is built into Montessori materials, and above all in the simplicity that leads to the most comprehensive support of children’s development. 

We invite you to come along for a journey. Take a peek under the hood of why your children love Montessori materials so much, and why Montessori materials are so brilliant. 

Today’s episode one, the handwashing. 

Geniální Montessori pomůcky

Přemýšleli jste někdy o tom, proč je na policích v Montessori třídě tolik věcí? Vzbudilo váš zájem, když vaše dcera nebo syn přišli domů a vyprávěli, jak velký číselný problém s dělením řeší pomocí pomůcky nazvané velké dělení? A k čemu jsou ty hnědé schody? 

Dr. Maria Montessori vytvořila pro děti ve svých školách komplexní Montessori didaktické materiály. Své první třídy popisovala jako laboratoře, jejichž odborný design reflektuje především a hlavně vzdělávací a vývojové potřeby dětí a jejich zdravý vývoj. 

To je klíčem k nadčasovému úspěchu Montessori pomůcek. Jejich genialita spočívá v záměru a promyšlenosti, které byly vloženy do výroby každého kusu, stejně jako v pozornosti věnované jednotlivým detailům; spočívá také v kontrole chyby, která je do pomůcek zabudovaná, a především v jednoduchosti, která vede ke komplexní podpoře rozvoje dětí. 

Zveme vás na cestu. Nakoukněte pod pokličku toho, proč vaše děti Montessori pomůcky tolik milují, a proč jsou Montessori pomůcky tak geniální. 

Dnes první díl, mytí rukou.

Proč vést děti ke čtení

Petra Schwarzová Žallmannová

Všichni vnímáme knihy jako něco, co by nemělo v životě dětí chybět. Podvědomě bychom byli raději, kdyby děti víc četly a méně se věnovaly televizi, hrám a počítači. Proč je ale čtení tak důležité? Co nám dává?

V první fázi přípravy na čtenářství jde zejména o budování vztahu ke knize. Dospělý a dítě si vytvářejí silné pouto fyzické přítomnosti a absolutního soustředění. Když ti čtu, nemůžu dělat nic jiného, jsem jenom tvůj. V této předčtenářské fázi jsou děti absolutně závislé na časové dispozici a ochotě dospělých. Tady můžeme hodně rodičovských a pedagogických bodů získat, ale také hodně ztratit. Tady se buduje vztah k literatuře i ke knihám, jako fyzickým objektům, a pokud u milovníků příběhů neschopných samostatného čtení toto sdílení zanedbáme, bude se v pozdější době horko těžko dohánět.

Opakovaně se potvrzuje, že čím víc zkušeností s knihami si přinesete do první třídy, tím lépe jako žák prospíváte. A čím méně setkání s knihami máte, tím náročnější je vaše cesta ke vzdělání. Kdo měl hodně, má víc, kdo neměl dost, má ještě míň. 1 A čeho že to najednou má malý předčtenář víc? Dokáže lépe udržet pozornost, protože je zvyklý poslouchat. Mnohdy má náskok s písmenky. Dokáže lépe vyvozovat děj z ilustrací a lépe dokáže interpretovat posloupnost děje. Má širší slovní zásobu. To jsou všechno formální úrovně zmiňované výhody, o nichž většina z nás samozřejmě ví. Ale to, o čem se mluví výrazně méně a co je z mého pohledu možná ještě důležitější, je složka rozvoje empatie, důvěry k dospělému průvodci a společenského sdílení. Příběhy o postavách, s nimiž by se děti ve svém životě pravděpodobně nesetkaly a možná nikdy nesetkají, jim rozšiřují vnímání obrovské šíře charakterů a nátur, schopností a handicapů. Čím víc víme o tom, jak je svět krásný ve své různosti, tím ochotněji jsme schopni akceptovat odlišnosti, vciťovat se do ostatních a následně pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Společné čtení buduje důvěru mezi posluchačem a předčítajícím. Je to silná vazba společných zážitků z četby, pocit ochrany díky fyzické blízkosti a absolutní pozornosti. Toto pouto se jistě bude hodit v době pozdější, kdy od nás bude pubertální dítě trháno přirozenou potřebou osamostatňování. A v neposlední řadě je zde touha sdílet příběhy a zážitky. Literatura je mnohdy vnímaná jako solitérní činnost, ale je to právě naopak, protože téměř každý čtenář má potřebu dojmy z četby sdílet. Podporou čtenářství tedy budujeme pocit sounáležitosti a vzájemnosti – doma i ve škole.

Z mého pohledu je snad nejdůležitější funkcí čtenářství podpora vytváření vlastního názoru. Jen ten, kdo má s čím srovnat, dokáže rozlišovat dobré od špatného. Jen takový člověk, který dokáže najít argumenty podporující vlastní názory je svobodný a těžko manipulovatelný. A co jiného bychom měli chtít pro své děti, než svobodu a nezávislost?

1 Trávníček, Jiří. Rodina, škola, knihovna – Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje. Host, 2018.