Pomáháme školám růst

Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ

Projekt „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“, id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partneři

Asociace Montessori ČR z.s. a OSE Czech Republic z.s.

Realizace

leden 2017 - prosinec 2019

Kontaktní osoba

Julie Brátová - koordinátorka projektu, julie.bratova@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj inkluzivního a individualizovaného vzdělávání dětí předškolního věku a řešení problematiky sociálního začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odlišného socio - kulturního prostředí do MŠ, a to formou podpory vzájemného sdílení znalostí a zkušeností MŠ a vytvořením metodiky.

Aktivity projektu

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání v krajích ČR, bez ohledu na koncepci vzdělávání školy, ze které pocházejí. Další cílovou skupinou projektu jsou vedoucí a provozní pracovníci mateřských škol v ČR.

Projekt NTC FOR ALL

ALL I REALLY NEED TO KNOW I LEARNED IN THE KINDERGARTEN podpořený z programu Erasmus+

Popis projektu

Podle expertů je prvních 7 let v životě dítěte nejdůležitějších pro vývoj kompetencí a celkový vývoj osobnosti. Proto by měl být proces učení v raném dětství podporován ve všech možných směrech. Mateřské školy podporují vývoj dětí v oblasti sociální, emocionální, intelektuální, fyzické, morální i estetické a zároveň podporují jejich dovednosti a připravují je na další vzdělávání.

Autorem Metodiky NTC (Nikola Tesla Center) je srbský neuroendokrinolog Dr. Ranko Rajović, který je od roku 2002 členem Mezinárodního výboru Mensa pro nadané děti a v letech 2010 - 2012 byl jejím prezidentem. Spolupracuje s UNICEF, přičemž Metodika NTC se v současnosti provádí v 17 zemích světa. Původně byla vytvořena pro práci s intelektuální nadanými dětmi, praxe však ukázala, že je vhodná pro všechny, kteří mají zájem rozvíjet všestranné nadání dětí a mládeže a předcházet tím potencionálním vzdělávacím či výchovným problémům ve školním prostředí.

Cílem Metodiky NTC je zlepšení funkčního myšlení. Na rozdíl od tradičního přístupu založeného na opakování faktů, funkční myšlení znamená schopnost chápat a využívat již dosažené znalosti při řešení nových problémových situací. Při funkčním myšlení vzniká větší počet propojení mozkových buněk (synapsí) a zlepšují se intelektuální schopnosti dítěte. Aktuální výzkumy prokázaly, že logické myšlení a rychlé řešení problémových úloh se dá trénovat. Funkční myšlení evokuje přirozený zájem a zvědavost dítěte prostřednictvím zajímavých úkolů a her. Mysl dítěte se tak přitom neustále zdokonaluje.

Pro lepší porozumění NTC metodiky se, prosím, podívejte na výtah z přednášky Dr. Rajovice:

https://youtu.be/6Ps3zOM3xC0

Dílčí cíle projektu

Implementace vzdělávacího programu NTC přináší:
 • Rozvíjení rozumové schopnosti dítěte
 • Prevenci narušené schopnosti koncentrace a nedostatku pozornosti, které se mohou projevovat ve škole (dyslexie)
 • Rozvoj koordinace pohybu a motoriky
 • Rozvoj rychlého rozmýšlení a argumentace (funkční myšlení)
 • Zvýšení počtu neuronových propojení a s pomocí specifických cvičení i mozkové kapacity zpracovávající informace
 • Zvýšení jazykových a komunikačních dovedností
 • Touha účastnit se – motivace a koncentrace dětí
 • Metodika NTC je přínosem pro každé dítě a zároveň je důležitá pro vzdělávání nadaných dětí při rozvoji talentu

Výstupy projektu

 • PŘÍRUČKA PRO UČITELE se standardy NTC metodiky. Příručka poskytne učitelům v MŠ komplexní informace o konceptu NTC a speciálně se bude zaměřovat na malé děti mezi 3 a 7 lety. Učitelé zde najdou přímé návody, jak implementovat tento program a postupy do každodenního vzdělávání.
 • INSPIRACE - konkrétní NTC aktivity. Bude vytvořena online databáze s minimálně 50 nápady na aktivity s dětmi, zaměřené na rozvíjení kreativity a funkčních znalostí pro děti ve věku 3-7 let.
 • TRÉNINKOVÝ PROGRAM v metodě NTC. Nabídneme komplexní materiál pro dosažení relevantních a kvalitních dovedností a kompetencí při používání NTC metody. Tento bude kombinovat osobní přednášky a online lekce založené na používání PŘÍRUČKY a implementaci některých myšlenek z INSPIRACÍ. Bude také podpořen 3 online moduly, které budou motivovat k aktivní účastni v tréninku.

Komu je projekt určen

 • Přímá cílová skupina projektu jsou partneři projektu, jejich učitelé a odborníci a také děti z mateřských škol na Slovensku, v Česku, ve Slovinsku a v Srbsku.
 • Nepřímá cílová skupina jsou učitelé MŠ, studenti pedagogických fakult a učitelství MŠ, pracovníci s dětmi nebo rodiče, kteří mohou používat NTC metodu se svými dětmi.
 • Největší a nejdůležitější nepřímou cílovou skupinou jsou děti do věku 7 let na Slovensku, v Česku, ve Slovinsku a v Srbsku. Ty budou mít z nově implementované NTC metody ve všech partnerských zemích mít největší užitek.

Partneři projektu

FANTAO, Slovensko – iniciátoři partnerství. Mají dlouholeté zkušenosti se vzdělávacími aktivitami pro předškolní děti a s organizováním workshopů pro učitele a rodiče. http://fantao.sk

INAK, Slovensko - vzdělávací instituce používající inovativní a kreativní ICT přístupy ke vzdělávání. Účastníci projektu z INAK jsou odborníci ve vývoji vzdělávacích materiálů, poskytování vzdělávacích služeb a zvyšování motivace učitelů účastnit se rozličných vzdělávacích akcí pomocí inovativních metod.

http://www.trochuinak.sk

NTC EDU, Srbsko - organizace, která do projektu přináší odbornost NTC programu a zaštiťuje kvalitu NTC vzdělávání ve všech 3 výstupech projektu.

https://ntcucenje.com

Modra pikica, Slovinsko - soukromá montessori mateřská škola v Lublani, která je zároveň i NTC centrem pro Slovinsko a kde probíhají aktivity pro děti založené na NTC metodě.

https://modrapikica.si

MONTESSORI školy Andílek, ČR – soukromá montessori mateřská škola v Praze, která praktikuje mezinárodně akreditované montessori vzdělávání a zajišťuje spolu s MŠ v Lublani cílovou skupinu dětí a učitelů pro aplikaci NTC programu v praxi.

www.montessoriandilek.cz

Projektové aktivity

 • Vytváření výstupů projektu
 • Projektová setkání – organizační setkání ve všech partnerských organizacích
 • Vzdělávací aktivity – výcvik v NTC metodě v ČR a ve Slovinsku
 • Diseminační akce – jednodenní konference v každé z partnerských zemí

Termíny a místa setkání

Začátek projektu: 1.9.2017
Konec projektu: 31.8.2019
Projektová setkání:
 • Fantao, Slovensko – listopad 2017
 • Montessori školy Andílek, ČR – červenec 2018
 • Modra Pikica, Slovinsko – jaro 2019
Vzdělávací aktivity:
 • Trénink ve metodě NTC 1 – Montessori školy Andílek, srpen 2018
 • Trénink v metodě NTC 2 – Modra Pikica, říjen 2018
Diseminační akce:
 • Konference o metodě NTC – Fantao, Slovensko
 • Konference o metodě NTC – Montessori školy Andílek, ČR
 • Konference o metodě NTC – Modra Pikica, Slovinsko
 • Konference o metodě NTC – NTC EDU, Srbsko

Kontakt

Koordinátor projektu:
Cesta Fantázie /FANTAO
Špania Dolina 31
974 01 banská Bystrica

Mgr. Miloš Vincík, PhD.
e-mail: fantaozdruzenie@gmail.com
Partner projektu:
Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola, o.p.s.
Mgr. Zuzana Kašparová – projektová manažerka
Email: zuzana.kasparova@montessoriandilek.cz

Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Projekt „Inkluze II MŠ a ZŠ Andílek“, id. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001559 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační program Praha - pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Realizace

1.5.2020 - 31.12.2021

Kontaktní osoba

Hana Chramostová, hana.chramostova@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Projekt si klade tyto základní cíle:
 • poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem z MŠ i ZŠ s OMJ
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků
 • rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností v MŠ i ZŠ
 • podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy v MŠ i ZŠ.

Aktivity projektu

 • Dvojjazyčný školní asistent
 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol.
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol.
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem

Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Projekt „Inkluze III MŠ a ZŠ Andílek“, id. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001933 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační program Praha - pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Realizace

1.1.2021 - 31.12.2022

Kontaktní osoba

Hana Chramostová, hana.chramostova@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Projekt si klade tyto základní cíle:
 • poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem z MŠ i ZŠ s OMJ
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků
 • rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností v MŠ i ZŠ
 • podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy v MŠ i ZŠ.

Aktivity projektu

 • Dvojjazyčný školní asistent
 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol.
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol.
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem

Dětská skupina Andílek

Projekt „Dětská skupina Andílek“, id. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016620 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

REALIZÁTOR

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

REALIZACE

1.9.2020 - 28.2.2022

KONTAKTNÍ OSOBA

Hana Chramostová, hana.chramostova@montessoriandilek.cz

CÍL PROJEKTU

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

AKTIVITY PROJEKTU

Provoz zařízení péče o děti - Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Rodiče s malými dětmi
Cílovou skupinou jsou rodiče s malými dětmi, kteří mají úzkou vazbu na trh práce. Jedná se především o rodiče, kteří se chtějí po rodičovské dovolené vrátit na své pracovní místo a nedaří se dítě umístit do státní mateřské školy. Cílovou skupinou jsou tedy rodiče, kteří se chtějí vrátit do pracovního procesu a děti ve věku 1-3 roky.

Šablony pro Montessori školy Andílek

Projekt Šablony pro Montessori školy Andílek - "Šablony III Andílek“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019350 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

REALIZÁTOR

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

REALIZACE

1.1.2021 - 31.12.2022

KONTAKTNÍ OSOBA

Hana Chramostová, hana.chramostova@montessoriandilek.cz

CÍL PROJEKTU

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

AKTIVITY PROJEKTU

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Projektový den ve výuce v MŠ a ZŠ
 • Odborná tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Děti v předškolním vzdělávání
Žáci

SMART CHILD PLUS

Popis projektu

Projekt Smart Child Plus je projekt zaměřený na přenesení kvalitních vzdělávacích praktik do prostředí. Partnery projektu jsou čtyři mateřské školy, z nichž tři jsou součástí větších organizací, které provádějí výzkumy a zaměstnávají odborníky z různých oborů.

Partneři se rozhodli zaměřit na následující problematiku. Dnešní děti jsou inteligentní, ale nedosahují očekávaných výsledků. Mají poměrně dobré znalosti, ale ve výsledcích testů PISA není ani jedna z partnerských zemí úspěšná. Současně výzkumy v Evropě ukazují, že děti mají potíže se základními motorickými dovednostmi a s mateřským jazykem. Čtvrtina dětí je ve stresu, každé druhé dítě má nějakou poruchu jako je dyslexie, poruchu řeči nebo dyskalkulie.

Partnerské organizace vidí, že důvody jsou různé. Většinou děti nemají možnost rozvíjet svůj přirozený potenciál. Dr. Ranko Rajovič, který je externím odborníkem projektu, tvrdí, že dospělí dělají takové chyby, které mohou způsobit zpoždění v rozvoji dítěte. Partneři projektu se rozhodli, že se tomuto budou v projektu věnovat tak, aby tříletá systematická práce vedla k řešení tohoto problému a zlepšila kvalitu vzdělávání v raném dětství.

Rané dětství je obdobím, kdy může vzdělání nejúčinněji rozvinout potenciál dítěte. Je důležité, abychom se podívali na dítě jako na celek a s pomocí nejlepších možných podnětů jsme pomohli rozvíjet důležité oblasti jako je pohyb, učení se mateřského jazyka, cizí jazyk, hudba a intelektuální rozvoj. Partneři spojí své silné stránky do jednotné strategie, která povede k celkovému rozvoji dítěte.

Naší cílovou skupinou jsou pracovníci partnerských organizací, rodiče a v neposlední řadě děti. Velmi důležitou položkou jsou také odborníci v mateřských školách po celé Evropě.

Na úrovni partnerských organizací chceme vyvinout strategii jak se naučit, rozvíjet a podporovat ověřené vzdělávací postupy v partnerských organizacích. Partneři vyvinou jednotný přístup k ranému vzdělávání a výchově dětí. Zaměří se na hlavní oblasti vývoje dítěte, jako je pohyb, učení se mateřského jazyka, cizí jazyk, hudbu a intelektuální rozvoj.

Termíny a místa setkání

Začátek projektu: 1. 9. 2016
Konec projektu: 31. 8. 2019

Mezinárodní projektová setkání

 • Ljubljana/ Vrtec Galjevica / Slovinsko leden 2017
 • Italy /Istituto comprensivo Alfonso Gatto / prosinec 2017
 • Montessori školy Andílek / MIP Praha / květen 2019
 • Ljubljana / LJUBLJANA SCHOOL FOR THE DEAF / Slovinsko červen 2019

Vzdělávací aktivity

 • Únor 2017, Salerno - Itálie
 • Květen 2017, Ljubljana - Slovinsko
 • Únor 2018, Praha - Česká republika
 • Duben 2019, Ljubljana - Slovinsko

Výstupy projektu

 • 4 mezinárodní projektové schůzky
 • 4 vzdělávací aktivity
 • závěrečná konference ve Slovinsku
 • webové stránky
 • leták projektu
 • logo projektu
 • prezentace partnerů
 • videa o projektových tématech
 • publikované texty
 • diseminace projektu

Partneři projektu

Koordinátor projektu

Živa Ribičič
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana/Ljubljana School for the Deaf
Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, Slovinsko
Web: http://www.zgnl.si/
Email: ziva.ribicic@gmail.com

Kontakt český partner

Zuzana Kašparová
Montessori školy Andílek, Pod radnicí 3, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Email: zuzana.kasparova@montessoriandilek.cz
Tel: +420 732 711 998

Komunitní centrum Andílek

Projekt „Komunitní centrum Andílek“, id. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000722 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační program Praha - pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Realizace

leden 2019 - prosinec 2020

Kontaktní osoba

Hana Chramostová, hana.chramostova@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl rozvoj a provoz komunitního centra Andílek na Praze 5, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do komunity. Ve prospěch CS bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových, svépomocných a podpůrných aktivit, budou realizovány kulturní aktivity jako součást aktivizace místní komunity. Dále vznikne nový program podpory mezigeneračního soužití v komunitě Phy 5.

Aktivity projektu

 • Vzdělávání a praktický nácvik dovedností
 • Komplexní poradenské a podpůrné služby
 • Podpůrná svépomocná skupina
 • Sociálně kulturní a volnočasové activity
 • Mezigenerační program

Cílová skupina projektu

Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
Senioři

Klíče k úspěšnému učení

Projekt „Klíče k úspěšnému učení“, id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Realizace

červenec 2018 - červen 2021

Kontaktní osoba

Dagmar Krásná, dagmar.krasna@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Formativní hodnocení je jedním z pilířů autonomního učení žáků. Pomocí formativního hodnocení se učí samostatně rozpoznat co se jim podařilo, a v čem se potřebují rozvíjet. Systematické a koncepční využívání formativního hodnocení ve výuce významně napomáhá k dosahování cílů vzdělávání. Cílem našeho projektu je zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol, a to prostřednictvím sítě základních škol - formativních skupin, které budou budovat kapacity formativního hodnocení v krajích ČR.

Aktivity projektu

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci

Rozvoj demokratické kultury v Montessori školách Andílek

Projekt „Rozvoj demokratické kultury v Montessori školách Andílek“, reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002103 je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Realizace

1. 1. 2022 - 31. 10. 2023

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Chramostová, hana.chramostova@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti.

Aktivity projektu

 • Vytvoření a úprava strategických dokumentů pro MŠ a ZŠ
 • Komunitní aktivity
 • Rozvoj demokratické kultury ve škole ve směru k vedení školy a pedagogům
 • Rozvoj demokratické kultury ve škole ve směru k žákům

Cílová skupina projektu

 • Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem
 • Děti, žáci mateřských, základních a středních škol
 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol